Stichting Adullam

De Stichting Adullam te Amsterdam is in het leven geroepen bij notariële akte d.d. 7 februari 1986. Het doel van Stichting is: Om zich overeenkomstig haar grondslag in te zetten voor de instandhouding en bevordering van de modaliteit die thans in de Noorderkerk te Amsterdam een mentale gemeente vormt.

Het contactadres is:

Stichting Adullam
Noordermarkt 48
1015 NA AMSTERDAM

De Stichting Adullam is onder nummer 41205239 in geschreven in de Kamer van Koophandel te Amsterdam. Het RSIN of fiscale nummer van de stichting is 8058.22.884. 

Bestuur

Het bestuur bestaat uit vijf bestuursleden:
Voorzitter: C.J. Kraamer
Secretaris: C. Wolswinkel
Penningmeester: B. Hempenius
Bestuurders: A. Stoffelsen, J.M. van Rijn

Bestuursleden en andere vrijwilligers die zich inzetten voor de Stichting Adullam ontvangen hiervoor geen vergoeding.

Financieel

Staat van baten en lasten

in EUR

2020 2021
Baten    
Opbrengst acties 6.195 12.195
Rente belegde middelen
Totaal baten 6.195 12.195
Lasten    
Kosten acties 0 0
Algemene kosten 54.212 182.633
Totale lasten 54.212 182.633
Saldo 48.017 -/- 170.438

Activiteiten

Het resultaat is bepaald tussen enerzijds de opbrengsten van belegde gelden, giften, collecten en ontvangen huuropbrengsten en anderzijds de gemaakte stichtingskosten, verstrekte bijdragen en gemaakte kosten.

Resultaat

Over 2021 is een nadelig saldo ad. € 170.438 behaald. 
Dit nadelige saldo zal worden verrekend met het Pastoriefonds.

Balans

De in het jaar 2021 beschikbaar gekomen liquiditeiten worden zoveel mogelijk op een bonus spaarrekening, termijndeposito of op een bedrijfsrekening uitgezet.