Stichting Adullam

De Stichting Adullam te Amsterdam is in het leven geroepen bij notariële akte d.d. 7 februari 1986. Het doel van Stichting is: Om zich overeenkomstig haar grondslag in te zetten voor de instandhouding en bevordering van de modaliteit die thans in de Noorderkerk te Amsterdam een mentale gemeente vormt.

Het contactadres is:

Stichting Adullam
Noordermarkt 48
1015 NA AMSTERDAM

De Stichting Adullam is onder nummer 41205239 in geschreven in de Kamer van Koophandel te Amsterdam. Het RSIN of fiscale nummer van de stichting is 8058.22.884. 

Bestuur

Het bestuur bestaat uit zes bestuursleden:
Voorzitter: C.J. Kraamer
Secretaris: A.F.J. van Schothorst
Penningmeester: B. Hempenius
Bestuurders: A. Stoffelsen, J.M. van Rijn, C. Wolfswinkel

Bestuursleden en andere vrijwilligers die zich inzetten voor de Stichting Adullam ontvangen hiervoor geen vergoeding.

Financieel

Staat van baten en lasten

in EUR

2018 2017
Baten    
Opbrengst acties 370.267 6.453
Rente belegde middelen 8
Totaal baten 370.275 6.543
Lasten    
Kosten acties 0 0
Algemene kosten 127.272 1.467
Totale lasten 127.272 1.467
Voordelig saldo 243.003 4.986

Activiteiten

Het resultaat is bepaald tussen enerzijds de opbrengsten van belegde gelden, giften, collecten en ontvangen huuropbrengsten en anderzijds de gemaakte stichtingskosten, verstrekte bijdragen en gemaakte kosten.

Resultaat

Over 2018 is een voordelig saldo ad. € 243.003 behaald.
Dit voordelige saldo zal worden toegevoegd aan het Pastoriefonds.

Balans

De in het jaar 2018 beschikbaar gekomen liquiditeiten worden zoveel mogelijk op een bonus spaarrekening, termijndeposito of op een bedrijfsrekening uitgezet.