Stichting Vrienden van de Noorderkerk

De Stichting Vrienden van de Noorderkerk is in 1992 opgericht om zowel de kerkelijke als de maatschappelijke functie van de Amsterdamse Noorderkerk in stand te houden.

Het contactadres is:

Stichting Vrienden van de Noorderkerk
Noordermarkt 48
1015 NA AMSTERDAM

stichtingvrienden@noorderkerk.org

De Stichting Vrienden van de Noorderkerk is onder nummer 913335 in geschreven in de Kamer van Koophandel te Amsterdam. Het RSIN of fiscale nummer van de stichting is 8051.81.660. Het bankrekeningnummer is NL81INGB0000303433.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit zes bestuursleden:
Voorzitter: C.J. Kraamer
Secretaris: A.F.J. van Schothorst
Penningmeester: B. Hempenius
Bestuurders: A. Stoffelsen, J.M. van Rijn, C. Wolfswinkel

Bestuursleden en andere vrijwilligers die zich inzetten voor de Stichting Vrienden van de Noorderkerk ontvangen hiervoor geen vergoeding.

Missie

De Stichting Vrienden van de Noorderkerk is in 1992 opgericht om zowel de kerkelijke als de maatschappelijke functie van de Amsterdamse Noorderkerk in stand te houden.

Beleid

De Stichting Vrienden van de Noorderkerk zet zich in haar missie te realiseren door middel van fondsenwerving. Door bijdragen van bedrijven, fondsen, kerkelijke gemeenten, stichtingen en particulieren is het vanaf 1992 reeds mogelijk bij te dragen aan de instandhouding van de Amsterdamse Noorderkerk.

Naast fondsenwerving voor het behoud van het historische kerkgebouw de Noorderkerk zet de Stichting Vrienden van de Noorderkerk zet zich ook actief in om de christelijke gemeente die samenkomt in de Noorderkerk financieel te ondersteunen. De gemeente die samen komt in de Noorderkerk ziet het als haar missie om buurtbewoners en passanten te bereiken met het evangelie.

Geschiedenis

De Stichting Vrienden van de Noorderkerk heeft voor de ingrijpende restauratie van de Noorderkerk (1992-1998), het onvoorstelbare benodigde bedrag van 3 miljoen gulden bijeengebracht. Hierna heeft de stichting zich met succes ingezet om de restauratie van het Knipscheer-orgel te realiseren en bij te dragen aan de kosten voor onderhoudswerkzaamheden en vervangingsinvesteringen zoals de verwarming en de geluidinstallatie. Door bijdragen van bedrijven, fondsen, kerkelijke gemeenten,stichtingen en particulieren was het mogelijk om deze kosten te financieren. Door een extreem hoog zoutgehalte in het cement van de oude, dikke muren wordt schade veroorzaakt aan de buiten- én binnenkant van de kerk. In 2010 is daarom een bouwkundige onderhoudsinspectie uitgevoerd, om de onderhoudskosten in kaart te brengen. Uit deze inspectie blijkt dat de jaarlijkse onderhoudskosten die noodzakelijk zijn voor het in stand houden van de Noorderkerk ongeveer € 165.000 bedragen! Vanaf 2010 draagt de Stichting Vrienden van de Noorderkerk, met behulp van fondsen en giften, bij aan de financiering van deze hoge jaarlijkse onderhoudskosten.

 

Instandhouding van de Amsterdamse Noorderkerk

In 2014 is een subsidieaanvraag ingediend bij de provincie Noord-Holland ten behoeve van de financiering van de renovatie van de Noorderkerk. In het kader van de Uitvoeringsregeling monumenten, archieven en gebouwen werd een subsidie van ruim EUR 100.000 verstrekt. Hierdoor konden diverse forse werkzaamheden opgestart worden: twee buitenmuren, het egaliseren van de vloeren binnen de kerk, het schilderen en stukadoren van drie ingangen, verbouwing van keuken en toilet en nog kleinere werkzaamheden. Deze werkzaamheden worden in 2015 afgerond.

Als bestuur van de Stichting Vrienden van de Noorderkerk zijn wij blij en dankbaar dat de provincie oog heeft voor uniek cultureel erfgoed en voor de prettige samenwerking met de provincie.

Financiering van activiteiten vanuit de christelijke gemeente die samenkomt in de Noorderkerk

In 2014 en 2015 zijn vanuit de stichting diverse fondsen aangeschreven voor tal van missionaire en gemeentelijke activiteiten van de Noorderkerk. Zo zijn door verschillende instellingen in de afgelopen jaren middelen ter beschikking gesteld ter financiering van de productie van korte filmpjes waarin belangrijke thema’s van het christelijk geloof worden uitgelegd. Daarnaast zijn er middelen ter beschikking gesteld die activiteiten met omwonenden van de Noorderkerk en van Hebron mogelijk te kunnen maken, waarbij veel aandacht is voor kinderwerk.

Staat van baten en lasten

in EUR

2018 2017
Baten    
Opbrengst acties 748 1.886
Rente belegde middelen 0 51
Totaal baten 748 1.937
Lasten    
Kosten acties 0 0
Algemene kosten 512 464
Totale lasten 512 464
Voordelig saldo 236 1.473

 

Toelichting op de staat van baten en lasten

Conform 2018 is in overeenstemming met het bestuursreglement, een bedrag van EUR 18.520 toegevoegd aan een bestemmingsreserve, in 2017 was dit ook EUR 18.520. De middelen uit deze bestemmingsreserve zijn direct opvraagbaar is door het College van Kerkrentmeesters van de Noorderkerk te Amsterdam. Deze middelen kunnen worden aangewend voor de financiering van het onderhoud aan het kerkgebouw of activiteiten die vanuit de christelijke gemeente die samenkomst in de Noorderkerk worden georganiseerd.

Het in 2018 gerealiseerde resultaat wordt ten gunste gebracht van deze bestemmingsreserve, in aanvulling daarop is een bedrag van €18.284 onttrokken aan de algemene reserve en gedoteerd aan de bestemmingsreserve.

Doelstelling en beleidsplan:

Geoormerkte middelen die vanuit fondsenwerving, giften of donaties worden verkregen worden strikt gescheiden gealloceerd en geregistreerd. Op deze wijze waarborgt de Stichting Vrienden van de Noorderkerk dat middelen die worden toegekend voor het onderhoud worden besteed aan het onderhoud van de Amsterdamse Noorderkerk en dat middelen die worden toegezegd voor gemeentelijke activiteiten van de christelijke gemeente alleen worden aangewend voor de financiering van gemeentelijke en missionaire activiteiten.