ANBI

Om een ANBI-instelling te kunnen zijn en blijven, moet de kerk aan bepaalde voorwaarden voldoen, zoals een optimale transparantie over bestuur, doel en beleidsplan en onze financiën. Op deze pagina vindt u daar alles over. De officiële ANBI-pagina van de Protestantse Gemeente Amsterdam vindt u via deze link naar de site van de PKA.

Om ook als wijkgemeente transparant te zijn, vindt u op deze pagina de relevante gegevens voor onze kerk.

Mocht u nog vragen hebben, dan verzoeken wij u contact op te nemen met (ouderling) kerkrentmeesters.

*Protestantse Gemeente te Amsterdam is de officiële naam. De organisatie noemt zichzelf echter Protestantse Kerk Amsterdam, omdat deze naam voor de niet-kerkelijke buitenwereld eenduidiger is. Bij ‘gemeente’ denken buitenstaanders al snel aan de overheid.

Algemene gegevens
Naam: Noorderkerkgemeente Amsterdam
Telefoonnummer: 020 626 6436
Email: scriba@noorderkerk.nl
Postadres: Noordermarkt 48
Postcode en plaats: 1015 NA Amsterdam
Website: www.noorderkerk.nl

Samenstelling bestuur
Het bestuur van de Noorderkerk ligt bij de kerkenraad die wordt gevormd door ambtsdragers uit deze gemeente. In onze wijkgemeente telt de kerkenraad 14 leden, zie zijn gekozen door en uit de leden van onze kerkelijke gemeente.

De wijkraad van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente. De wijkraad van kerkrentmeesters bestaat uit 6 leden.

De algemene kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Amsterdam is eindverantwoordelijk, zij keurt de begroting en jaarrekening goed.

Onze kerk is met één lid vertegenwoordigd in de algemene kerkenraad en in het college van kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente te Amsterdam.

Doelstelling/visie
De Protestantse Kerk Amsterdam wil een inspirerende en wervende kerk zijn voor haar leden en voor anderen die op haar weg komen of naar wie zij bewust op zoek is. Onze roeping: Gods liefde gestalte geven in de stad.

Binnen die context willen we als Noorderkerkgemeente de komende jaren gemeente van Christus zijn, waarbij de volgende aandachtspunten gelden:
– Evangelie van Jezus Christus heeft betekenis voor heel ons leven
– We worden toegerust en uitgedaagd in geloof met God en de ander te leven
– We zetten meer in op verdieping en toerusting, waaronder pastoraat in kleine groepen
– We kiezen voor een geïntegreerde aanpak en samenhangend aanbod
– We zetten in op meer zelfstandigheid en draagkracht voor Hebron
– We onderzoeken of ons gebouw meer een “huis voor de ziel” kan zijn
– We maken werk van een slagvaardige en daadkrachtige organisatie

Beleidsplan
Het Beleidsplan van de Protestantse Kerk Amsterdam kunt u hier vinden.
De beleidsuitgangspunten van de Noorderkerkgemeente vindt u hier: Beleidsuitgangspunten

Beloningsbeleid
De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘generale rechtspositie predikanten’. De beloning van overige medewerkers in loondienst is geregeld in de ‘arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u hier: http://www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/Kerkorde/Paginas/Generale-regelingen.aspx

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Verslag activiteiten
De Noorderkerkgemeente houdt zich bezig met een veelvoud van activiteiten, binnen als buiten de gemeente.

  • Met name gericht op de gemeenteopbouw en geloofsopbouw zijn de zondagse diensten, de bijbelkringen, het gemeenteweekend en de gemeenteavonden
  • Voor de kinderen en tieners zijn er de zondagschool, de tienerclub, koffiebar en de tienercatechese.
  • Op missionair terrein proberen we aan iedereen te laten zien hoe en waarom we geloven. Dit vertaald zich in activiteiten als open kerk op maandag en zaterdag, high tea’s, de bijbelklas, cursus wijzer worden, buffetavonden en activiteiten voor kinderen uit de buurt rond de feestdagen, zoals de kerstspeurtocht.
  • We proberen het gebouw, de Noorderkerk, op allerlei manieren te laten gebruiken voor verschillende doelstellingen. Bijvoorbeeld de Noorderkapel (bezinning), de Noorderkerkconcerten op zaterdag, verhuur van oa de kerkzaal voor uitvoeringen van koren en orkesten, exposities, etc.

Voorgenomen bestedingen
Hoewel de Protestantse Gemeente Amsterdam zich in een proces van verandering bevindt, sluiten de verwachte bestedingen nog nauw aan bij die van de voorgaande jaren. Het plaatselijke kerkenwerk vertoont een grote mate van continuïteit. Belangrijke onderdelen zijn: het pastoraat, de vieringen en andere reguliere activiteiten en het onderhoud van het gebouw. Daarnaast zijn we in de komende periode van plan met een aantal speerpunten extra aan de slag te gaan. Deze staan benoemd in het eerder genoemde document “beleidsuitgangspunten”.

Verkorte staat van baten en lasten
De staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De verkorte staat van baten en lasten van de Noorderkerkgemeente vindt u als onderdeel van de begroting van de PKA (begroting 2020-2024)

Toelichting
De kerken die aangesloten zijn bij de Protestantse Kerk in Nederland zorgen zelf voor hun inkomsten. De leden krijgen ieder jaar in januari via de actie Kerkbalans het verzoek om een financiële bijdrage te leveren aan de kerk waar ze bij horen.

Een groot deel van de inkomsten van onze wijkkerk wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor predikant en kerkelijk werker en de organisatie van pastorale activiteiten. Daar horen onze zondagse vieringen ook bij.

Een ander deel van de inkomsten is bestemd voor de instandhouding van ons kerkgebouw, onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen en aan de eigen organisatie. Een klein deel is bestemd voor het landelijke werk.

De kerken die aangesloten zijn bij de Protestantse Kerk in Nederland krijgen geen overheidssubsidie. Als zij een monumentaal kerkgebouw beheren, krijgen zij daar wel subsidie voor.